افق روشن

روزی ما دوباره کبوترهايمان را پيدا خواهيم کرد
ومهربانی دست زيبايی را خواهد گرفت
***
روزی که کمترين سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
.برادريست
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند
قفل
افسانه ائيست
و قلب براي زندگی بس است
روزي كه معناي هر سخن دوست داشتن است
تا تو به خاطر اخرين حرف دنبال سخن نگردي.

روزیکه آهنگ هر حرف زندگیست
تا من به خاطر آخرین شعر رنج جست و جوی قافیه نبرم.

روزی که هر لب ترانه ایست
تا کمترین سرود بوسه باشد

روزی که تو بیایی برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود
روزی که ما دوباره برای کبوترهای مان دانه بریزیم

و من آن روز را انتظار میکشم
حتی روزی
که دیگر
نباشم