Connection 2

یه connect   فوق العاده تر...

این Connection   را باید خودمان بدست آوریم .

و آن دل های آماده ی انسان است  ،  قلب هایی سرشار از عشق الهی  .

دل هایی که اراده کنند   Connect می شوند .

انسان های مومنی که جز عشق به معبود خویش ، در دل چیزی ندارند و هیچ مقاومتی در قلب آنها نیست  که اتصال را لحظه ای به تاخیر بیاندازد .

در واقع آنها همیشه سیمشون وصل است .

البته منظور از انسان مومن ، فقط  و فقط این است که ترس از خدا او را از گناه باز دارد و به حرف شیطان گوش ندهد .

آخه بعضیا فکر می کنن انسان مومن کسی است که جانماز آب بکشه .

 

Connect   شوید ...... تا رستگار شوید  ......

Connecting …….