شما هرروز ۱۴۴۰ دقيقه صرف می كنيد كه دريك هفته به بيش از۱۰۰۰۰ دقيقه ميرسد. پس بسيارثروتمند هستيد!

حالابه من بگوييد كه امروز وقت با ارزش خود راچگونه مي خواهيد بگذرانيد ؟

می خواهيد بخوابيد؟ درحدود۴۸۰ دقيقه طول مي كشد.

كارمی كنيد؟ ان هم تقريبآ ۴۸۰ دقيقه مي شود.

پس با بقيه چه می كنيد؟

تصوركنيد كه دقيقه ها دلار هستند. اگربهای تماشای تلويزيون۲۴۰ دلار باشد، آ‍‌‌يا باز هم بیست و چهار ساعت وقت خود را براي آن صرف می كنيد؟

اگرمجبورباشيد۱۲۰ دلاربراي كرايه ی دستگاه بپردازيد، آيا دوساعت بازی ويدئويی انجام ميدهيد؟

دقيقه ها برای شما بسياربا ارزش ترازپول است و موفقيت شما عمدتاً به برنامه ريزی برای صرف وقت بستگی دارد. دقيقه ها مانند آجرهای زندگی ساختمان شما هستند. هرچه راكه بخواهيد، با آن می سازيد، اما می توانيد آنها راهم بيهوده مصرف كنيد. پول هدررفته راهميشه می توان جبران كرد، اما دقيقه های تلف شده برای هميشه ازبين رفته اند.وقت خود رامانند پولتان تنظيم كنيد.
وقت خود را درمحدوده هايی كه دارای بيش ترين اولويت است، صرف كنيد.

زمانی براي خدا، زمانی برای خانواده تان، زمانی براي دوستانتان و زمانی برای كمك به ديگران بايد در ابتدای فهرست قرار بگيرند.
گاهی اين برنامه ريزی شامل تماشای تلويزيون، صحبت با دوستان يا حتی اتلاف وقت است.برای روزهی خود برنامه ريزی كنيد،حتی روزهاي بيكاری، به اين ترتيب آنچه را كه از همه مهم تراست، انجام دهيد و برای آنهايی كه دوستشان داريد، وقت بيش تری صرف  كنيد.

يك دقيقه زمان داريد؟  پس يك ميليونر هستيد!