بعد از رسیدن روز حساب و حساب رسی ، چه اتفاقی در دنیا خواهد افتاد ؟

روزی یکی از صحابی امام علی (ع) از ایشان این سوال را می پرسد . امام علی (ع) می فرمایند :« موجودات دیگری روی زمین زندگی خواهند کرد و مانند انسان روز حسابی خواهند داشت .»

 صحابی پرسید« بعد از آن چه می شود ؟»  .

امام فرمودند :« باز هم موجودات تازه ای بوجود خواهند آمد .»

 باز صحابی پرسد :«بعد از آن چه ؟» . امام علی (ع) فرمودند : اگر تا صبح این سوال را از بپرسی می گویم باز هم قوم جدیدی آفریده خواهند شد .

 

***

همچنین روایت است که قبل از ما جنیان بر روی زمین می زیستند و بعد روز جزای آنها انسان بوجود امد ونیز ما

هفتمین نسل هستیم و قبل جنیان شش نسل زندگی کرده و بعد از ما نیز زندگی خواهند کرد  .

ونیز وقتی خدا انسان را آفرید فرشتگان گفتند:« می خواهی کسی را بیافرینی که بر روی زمین خونریزی و فساد ایجاد کند ؟ »

از این نکته می توان برداشت کرد که قبل از انسان اقوامی روی زمین زندگی کردند و فساد و خونریزی در آن ایجاد

کردند .

***

وقتی ابلیس از اطاعت امر خدا امتنا کرد . خداوند فرمود :« اخرج منها فانک رجیم»

شیطان معترضانه گفت : مگر تو خدای عادل نیست پس پاداش اعمال من باطل خواهد شد ؟

خداوند فرمود : هرچه پاداش دنیوی می خواهی طلب کن .ابلیس ابتدا زندگی تا روز قیامت و سپس تسلط بر ذریه آدم و نفوذ در رگ و پی او را خواست و خداوند به او عطا فرمود .

سپس چیزی فراتر خواست و خداوند فرمود : « من سینه آنها را جولانگاه تو قرار دادم »  

و شیطان به این مقدار اکتفا کرد و

 گفت : به عزتت سوگند تمام انسانها را گمراه خواهم کرد مگر بندگانی را که برای خود  خالص گدانیدی .

 

چرا سگ نجس است ؟ و چرا با تمام حیوانات وحشی خصومت و جدال دارد ؟

خداوند سگ را از بزاق دهان ابلیس آفرید . هنگامیکه خداوند ادم و حوا را بر زمین فرود آورد به هیئت دو جوجه بودند که از ترس به خود می لرزیدند .

آنگاه ابلیس به نزد حیوانات درنده رفت و گفت : هم اکنون دو جوجه بزرگ و لذیذ از آسمان به زمین افتادند .

حیوانات درنده زوزه کشان از پس ابلیس حرکت کردند .

در این هنگام بر اثر تعجیلی که در صحبتهایش پیش آمده بود از کنار دهانش بزاقی به روی زمین افتاد

 و خداوند تعال از آن بزاق  دو سگ مادینه و نرینه را خلق فرمود و

آنها به حفاظت از جان ادم و حوا برخاسته و درندگان را از اندو دور می کردند  .

به همین علت است که میان سگ و حیوانات وحشی همواره جدال است و سگ به انسان وفادار است .

 

چرا شراب بر انسان حرام است ؟

بعد از رحلت آدم (ع) ابلیس بر پای درخت انگور و خرما پیشاب انداخت  و بدین خاطر است که بعد از تخمیر از آنها بوی نامطبوعی به مشام می رسد و خداوند نیز هر شراب مست کننده ای را برای انسان حرام ساخت ،

 چرا که مایع جریان یافته در آنها همان ادرار ابلیس  ملعون است .