قلب کانون وجود آدمی و مقدس ترین حرم عالم هستی است .

کسی که تو قلب آدم جا داره یعنی خیلی مقامش بالا ست .

 

اگر ادم کسی رو خیلی دوست داشته باشه  و خیلی دلش براش تنگ شده باشه ،

ولی اون نخواد ادم رو ببینه ، ادم چه کار کنه ؟

 

پیشنهاد و انتقادات خود را ارائه دهید ، حتی شما دوست عزیز!!!