اگر بتوانی بنگری آنچه که یک عمر ساخته ای ویران شود و بی آنکه کلمه ای بر زبان آوری آن را دوباره بسازی ؛

و ببینی آنچه که به صد رنج اندوخته ای به یک خبر نابود می شود و نومید نباشی و آه نکشی ؛

اگر بتوانی نیرومند باشی بی آنکه مهربانی را ترک کنی ؛

و اگر بتوانی به ثروت رسی و فروتنی را از دست ندهی ،

 اگر بتوانی اندیشه کنی و عمیق بنگری و بشناسی بی آنکه شکاک یا ویرانگر باشی ،

به رؤیا فروروی بی آنکه رؤیا پرست باشی ، تفکر کنی و متفکر نباشی ؛

اگر بتوانی سخت و استوار باشی بی آنکه هرگز خشمگین شوی ؛

اگر بتوانی دلیر باشی بی آنکه جانب احتیاط را از دست بدهی

آنگاه تو نیز انسان والایی

انسانی که زمین به او افتخار می کند