اساس آفرینش عشق است .

عشق واقعی هديه ايست که پروردگار در بيرون از بهشت فقط به انسان داده است.

عشق زمینی پلکانی است به سوی عشق آسمانی .

عشق می ورزیم چرا که او نخست به ما عشق ورزید .        

شاید تعاریف زیادی رو برای عشق بگن ، شاید هم عشق رو اصلا  نشه تعریف کرد ،   ولی :

به نظر من عشق یه لینکه ، که وقتی روش کلیک کنی می برتت پیش خدا .  

عشق ، عشق می آفریند .