کیستی ؟

نام  :آدميزاد

نام خانوادگي  :  انسان

نام پدر : آدم

نام مادر : حوا

لقب : اشرف مخلوقات

نژاد : خاكي

 

از کجا امده ای ؟     

از خاک بر خواستم و به خاک خواهم پیوست .  

 .::.انسان برهنه به دنیا می آید و برهنه از دنیا می رود ، هرچه سبک بال تر بهتر  ..::

 

به کجا می روی ؟         

به ملاقات خدا .