کاش می شد پرواز را بهانه کرد

بهانه ای برای آزاد زیستن

 

کاش می شد احساس را بهانه کرد

بهانه ای برای وجود داشتن

 

کاش می شد سکوت را بهانه کرد

بهانه ای برای سخن گفتن

 

و کاش می شد دوست داشتن را بهانه کرد

بهانه ای برای زنده ماندن