سالروز بعثت منجی عالم بشريت ، مظهر حسنای الهی  و مجرای فيض سر مدی ، پیامر رحمت

حضرت محمد مصطفی (ص) ( باکمی تاخير ) بر تمامی مسلمانان مبارک باد .

 

جشن عاطفه ها مبارک !!!!!!