می خواهم حال خودم را بگیرم  ،

                                                تا آدم شوم  .....

 

شما چه راهی رو برای حالگیری پیشنهاد می کنید ؟

يا علی