به اندازه رؤيا

كاش مي شد، پريد
تا كوچه باغ كودكي
خنديد
تا شور و حال كودكي
صداي سنگ را شنيد
و در زلالي رابطه اي
از شوق، لرزيد
كاش مي شد ستاره شد
و كنار ماه نشست
به رنگ ها دل سپرد
و حرف آبي و سبز

 و سرخ را  بهتر شنيد
كاش مي شد
اندازه يك رؤيا شد
.