گفتم به بلبلی که علاج فراق چیست ؟

از شاخ گل فتاد به خاک و طپید و مرد !!!