نمی دانم که لایق بر تشرف بوده ام یا نه                  نمی دانم پشیمان از تخلف یوده ام یا نه

نمی دانم صفایی کردم اندر خانه ات یا نه                  نمی دانم بهایی داشت اشک و ناله ام یا نه

نمی دانم پر از تو خالی از خود گشته ام یا نه            نمی دانم رها از خویش و از بیگانه ام یا نه

نمی دانم من آن مهمان خوبت بوده ام یا نه               نمی دانم به فرمانت عمل بنموده ام یا نه

نمی دانم پر ز نورت کرده ای یا نه                            نمی دانم دعایم را اجابت کرده ای یا نه

نمی دانم که فردا یاز می آیم به سویت                     نمی دانم دگر حس می کنم آن عطر و بویت

نمی دانم اگر باز آمدم می بخشی ام باز                  نمی دانم مرا حس می کنی می بینیم باز   

ولی می دانم این را تا ابد تا زنده هستم                   تو را پروردگار از جان و از دل می پرستم